Błąd medyczny – czy należy się zadośćuczynienie?

operacja

Dochodzenie roszczeń za błędy medyczne nie jest rzeczą prostą. Powstanie błędu medycznego uzależnione jest od wystąpienia następujących elementów:
1) postępowania niezgodnego z powszechnie uznanym stanem wiedzy medycznej,
2) winy nieumyślne (tzw. lekkomyślność lub niedbalstwo),
3) wystąpienia szkody,
4) związku przyczynowego między popełnionym błędem, a ujemnym skutkiem postępowania lekarza. Skutkiem błędu medycznego może być śmierć pacjenta, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia

Poszkodowany chcąc dochodzić swych roszczeń w Sądzie musi wykazać, że w jego przypadku wystąpiły wszystkie wyżej wymienione elementy.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego wskazuje się, iż błędem w sztuce lekarskiej jest czynność (zaniechanie) lekarza w zakresie diagnozy i terapii, niezgodna z nauką medyczną w zakresie dla lekarza dostępnym. Ponadto, uszkodzenia ciała, będące następstwami zabiegów leczniczych, a więc czynności zmierzających również do ochrony życia i zdrowia ludzkiego, pozbawione są cech materialnej bezprawności pod warunkiem dokonania zabiegu w sposób zgodny z powszechnie uznanymi zasadami wiedzy i sztuki lekarskiej. Ustalenie błędu w sztuce lekarskiej zależy od odpowiedzi na pytanie, czy postępowanie lekarza w konkretnej sytuacji i z uwzględnieniem całokształtu okoliczności istniejących w chwili zabiegu, a zwłaszcza tych danych, którymi wówczas dysponował lub mógł dysponować, zgodne było z wymaganiami aktualnej wiedzy i nauki medycznej oraz powszechnie przyjętej praktyki lekarskiej (.wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 września 1972 r., sygn. akt I KR 116/72, OSNKW 1974/2/26).

Błędem medycznym będzie również zastosowanie przez lekarza przestarzałej metody leczenia. Zgodnie z obowiązującym prawem lekarz ma ustawowy obowiązek stałego doskonalenia zawodowego. Wobec tego stosowanie nieaktualnej metody leczenia może być przyczyną wypłaty stosownego zadośćuczynienia.

Ustalenie wysokości zadośćuczynienia.
Wysokość zadośćuczynienia uzależniona jest od:
– stopnia pogorszenia stanu zdrowia pokrzywdzonego,
– obniżenie jakości życia spowodowanego brakiem możliwości kontynuowania pracy zarobkowej lub nauki,
– konieczności korzystania z opieki osób trzecich,
– długotrwałości i bolesności leczenia,

Przyczyny błędów medycznych:
– nieznajomość aktualnej wiedzy i nauki medycznej oraz powszechnie przyjętej praktyki lekarskiej;
– przeoczenie objawów choroby lub dających się stwierdzić właściwości organizmu, w tym także z powodu niewykorzystania środków pomocniczych. Dodatkowych badań, konsultacji z innym lekarzem;
– niewłaściwe postawienie diagnozy;
– niedbałe wykonywanie czynności leczniczych.

Roszczenia z tytułu błędu medycznego można dochodzić w okresie 3 lat. Termin ten liczy się od dnia w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Kancelaria Longus Ordo to eksperci w dziedzinie odszkodowań.