Jak odzyskać prawo jazdy?

Jak się bronić przed utratą prawa jazdy?

Zgodnie z art. 178a § 1 kk, za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności oraz kara pozbawienia wolności do 2 lat. Sąd orzeka dodatkowo środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat oraz nakłada na sprawcę obowiązek uiszczenia świadczenia pieniężnego w wysokości co najmniej 5 tys. złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

W sprawie o jazdę po alkoholu zawsze warto powalczyć o warunkowe umorzenie postępowania. Przesłanki, jakie należy spełnić, aby skorzystać z dobrodziejstwa warunkowego umorzenia postępowania, wymienione są w art. 66 § 1 i 2 kk. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu, sąd może zastosować warunkowe umorzenie postępowania,
jeżeli:

  • wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne,
  • okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości,
  • postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa,
  • sprawca dopuścił się czynu zagrożonego karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności (bądź zagrożonego karą łagodniejszego rodzaju).

Jazda po alkoholu – warunkowe umorzenie

Warunkowe umorzenie postępowania (https://www.warunkoweumorzeniepostepowania.pl/) następuje na okres próby, który wynosi od roku do 3 lat i biegnie od daty uprawomocnienia się wyroku. Przy warunkowym umorzeniu postępowaniu sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów, ale na okres nie dłuższy niż 2 lata. Jeżeli prawo jazdy zostało już wcześniej zatrzymane, sąd zawsze zalicza okres zatrzymania
prawa jazdy na poczet orzeczonego zakazu.

Może się zdarzyć, że sąd nie uwzględni wniosku o warunkowe umorzenie i wyda wyrok skazujący. W takim przypadku zakaz prowadzenia pojazdów orzeczony za jazdę po alkoholu można „skrócić” również w inny sposób. W myśl art. 182a kkw, jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, to sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Jeżeli prawo jazdy zostało zatrzymane przez prokuratora na etapie postępowania przygotowawczego, to okres zatrzymania dokumentu sąd obowiązany jest zaliczyć na poczet orzeczonego zakazu.

Pisemny wniosek o zmianę sposobu wykonywania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową składa się do sądu, który wydał wyrok w pierwszej instancji. Sąd może uwzględnić wniosek o blokadę alkoholową, jeśli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Jeżeli sąd wyda postanowienie o nieuwzględnieniu wniosku, to skazany bądź jego obrońca mogą złożyć zażalenie. Zażalenie należy złożyć w terminie nieprzekraczającym 7 dni od daty ogłoszenia albo doręczenia postanowienia. Jeśli wniosek zostanie uwzględniony, to stosowna informacja jest przekazywana do właściwego wydziału komunikacji. Należy jednak pamiętać, zakaz prowadzenia pojazdów orzeczony na okres przekraczający rok wiąże się z koniecznością ponownego zdawania państwowego egzaminu na prawo jazdy.