Badania lekarskie niezbędne do uzyskania pracy w Polsce

badania lekarskie

W Polsce, przed rozpoczęciem pracy, często wymagane są badania lekarskie. Ich rodzaj i zakres zależą od rodzaju wykonywanych czynności i stanowiska pracy. W artykule przedstawiamy, jakie badania są konieczne do uzyskania kwalifikacji wstępnej do pracy.

Badania lekarskie wstępne – kiedy są wymagane?

W Polsce, badania do kwalifikacji wstępnej są obowiązkowe dla osób ubiegających się o pracę na stanowiskach, gdzie istnieje ryzyko wystąpienia negatywnego wpływu na zdrowie pracownika lub innych osób. Przykładami takich stanowisk są prace fizyczne, związane z ekspozycją na szkodliwe czynniki chemiczne lub biologiczne oraz prace związane z obsługą maszyn i urządzeń. Badania te mają na celu ocenę zdolności pracownika do wykonywania konkretnych czynności oraz wykluczenie przeciwwskazań zdrowotnych. W przypadku zmiany stanowiska pracy, są one również wymagane, jeśli nowe stanowisko wiąże się z innym ryzykiem zawodowym.

Rodzaje badań lekarskich i próby funkcjonalne

Badania lekarskie wstępne z zakresu medycyny pracy składają się z kilku etapów. Na początek pracownik kierowany jest do lekarza medycyny pracy, który przeprowadza wywiad oraz przegląd dokumentacji medycznej pacjenta. Następnie przeprowadzane są badania ogólnoustrojowe, takie jak pomiar ciśnienia tętniczego, badania wzroku czy słuchu. W zależności od rodzaju pracy, mogą być wymagane również badania specjalistyczne, takie jak badanie spirometryczne (ocena funkcji płuc) czy próba wysiłkowa (test krążeniowo-oddechowy). Wykonanie niezbędnych badań umożliwia wydanie orzeczenia o zdolności do pracy na danym stanowisku.

Czas trwania i ważność orzeczeń lekarskich

Orzeczenia lekarskie wydawane na podstawie badań wstępnych są ważne przez określony czas, zwykle wynoszący kilka lat. Termin ten uzależniony jest od rodzaju pracy, obciążenia organizmu oraz rodzaju występowania czynników szkodliwych. Ważność orzeczenia może być przedłużona po przeprowadzeniu badań okresowych, które również należy zgłosić do lekarza medycyny pracy. Warto pamiętać, że pracodawca ma obowiązek dbać o zdrowie swoich pracowników i regularnie kierować ich na badania kontrolne. Pracownik natomiast powinien informować pracodawcę o wszelkich zmianach w swoim stanie zdrowia, które mogą mieć wpływ na wykonywanie obowiązków zawodowych.