Pozew o rozwód – podstawowe informacje

Po podjęciu decyzji o rozwodzie należy dopełnić wszelkich niezbędnych formalności. Aby możliwe było orzeczenie rozwodu przez sąd należy ustalić i udowodnić, że pomiędzy małżonkami nie istnieje już pożycie małżeńskie. Aby procedura mogła zostać rozpoczęta konieczne jest wniesienie przez jedną ze stron sprecyzowanego pozwu o rozwód. Ważne jest, aby dokument ten został sporządzony w trzech egzemplarzach: jeden egzemplarz przeznaczony jest dla powoda, drugi sporządza się dla sądu, natomiast trzeci egzemplarz zostaje przesłany najczęściej drogą korespondencyjną drugiemu małżonkowi. Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku rozwodowego do Sądu Okręgowego. Jest to sąd, w okręgu którego małżonkowie posiadali ostatnie miejsce zamieszkania. Może być to także Sąd Okręgowy, na terenie którego choć jeden z małżonków, nadal ma miejsce zamieszkania lub pobytu. W innym przypadku miejscem złożenia pozwu rozwodowego jest sąd na terenie zamieszkania pozwanego. Natomiast jeżeli miejsce jego zamieszkania jest nieznane wówczas jest to Sąd Okręgowy właściwy dla miejsca zamieszkania powoda. Stworzony pozew rozwodowy można złożyć osobiście w biurze podawczym sądu lub też korespondencyjnie. Ważne jednak, aby pozew został wysłany wówczas listem poleconym. Należy także by zachować potwierdzenie nadania. Nie ma natomiast możliwości składania pozwu rozwodowego za pomocą internetu. Dodatkowo składając pozew o rozwód należy uiścić opłatę w wysokości 600 zł. Opłata regulowana jest przez bankowość internetową lub w kasie sądu. Natomiast jeżeli powód decyduje się na pomoc pełnomocnika wówczas należy ponieść dodatkową opłatę w wysokości 17 zł za tak zwane pełnomocnictwo. Zaś w sytuacji kiedy między małżonkami nie było rozdzielności majątkowej, przez co małżonkowie pragną, aby to sąd w wyniku postępowania dokonał podziału – wówczas należy uiścić dodatkową opłatę, która sięga od 300 do 1000 zł. Jest to uzależnione od tego czy strony są zgodne co do podziału majątku. Tym samym całkowity koszt rozwodu jest kwestią indywidualną. Być może w czasie postępowania rozwodowego niezbędne okaże się pomoc adwokata, ale również skorzystanie z opinii biegłych sądowych, czy też prowadzenie mediacji. Wiąże się to z kolei z dodatkowymi kosztami.


Gdzie złożyć pozew o rozwód?

Pozew rozwodowy składany jest do właściwego Sądu Okręgowego, który musi odpowiadać miejscu zamieszkania małżonków lub pozwanego małżonka. Każda ze stron może zażądać rozwodu z orzeczeniem o winie. W takiej sytuacji sąd w czasie postępowania może orzec o winie żony, męża, lecz także obustronnej. Dodatkowo wybierając rozwód z orzeczeniem o winie konieczne jest przedstawienie stosownych dowodów, stanowiących potwierdzenie faktu, że do małżeństwa doszło z winy danego małżonka. Są to nierzadko zeznania świadków, nagrania, zdjęcia, sms-y, dokumentacja medyczna, notatki interwencyjne z policji, wyroki sądowe. W takiej sytuacji jednak postępowanie sądowe znacznie się wydłuża. Zaś w sytuacji, kiedy sąd postanowi, że rozkład pożycia małżeńskiego jest winą wyłącznie jednego z małżonków wówczas stosuje się treść Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Natomiast niewinny małżonek może ubiegać się od małżonka winnego stosownego świadczenia alimentacyjnego. Nie musi być ono ograniczone w czasie, chyba że małżonek niewinny zawiera nowy związek małżeński. Z kolei winny małżonek nie ma prawa żądać alimentów nawet w sytuacji, kiedy popadnie w tak zwany niedostatek.


Czy można samemu napisać pozew o rozwód?

Pozew o rozwód jest stosunkowo skomplikowanym dokumentem, który musi posiadać szereg elementów, aby zyskał moc prawną. Przede wszystkim na pozwie rozwodowym znaleźć się musi oznaczenie sądu, oznaczenie stron, powody żądania rozwodu, uzasadnienie w jaki sposób doszło do zupełnego rozkładu pożycia, oznaczenie pełnomocnika, a także dowodu uiszczenia wpłaty. Konieczne jest także uzupełnienie pozwu o stosowne dokumenty. Tym samym aby mieć pewność, że pozew został napisany poprawnie warto zwrócić się do profesjonalnego adwokata, który pomoże przygotować profesjonalną dokumentację rozwodową.