Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

splacanie dlugow

Upadłość konsumencka – krok ku wyjściu z długów czy tylko iluzoryczne rozwiązanie problemów finansowych? Ten temat od lat budzi wiele kontrowersji, a liczba osób zastanawiających się nad jego stosowaniem rośnie. W artykule przyjrzymy się bliżej kwestii upadłości konsumenckiej, jej mechanizmów, a przede wszystkim – kto może z niej skorzystać i jakie warunki należy spełnić.

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to instytucja prawna, która umożliwia osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej (tzw. konsumentom) uzyskanie częściowego lub całkowitego zwolnienia z długów poprzez realizację postępowania sądowego. Celem tego typu postępowania jest zapewnienie uczciwym dłużnikom możliwości rozwiązania problemów finansowych, mających swoje źródło w nieszczęśliwych zdarzeniach życiowych, takich jak utrata pracy, rozwód czy choroba. Upadłość konsumencka dla firm w Łodzi nie jest jednak łatwym procesem – wymaga spełnienia szeregu przesłanek, a jej skutki mogą być odczuwalne przez dłużnika przez wiele lat.

W jakich przypadkach możliwe jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Aby móc ubiegać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, dłużnik musi spełnić określone ustawą warunki. Przede wszystkim, osoba ubiegająca się o upadłość musi mieć status konsumenta. Po drugie, dłużnik musi dowodzić swojej niewypłacalności – czyli braku zdolności do wywiązania się z wymagalnych zobowiązań finansowych. Niewypłacalność taka musi być trwała i wynikać z przyczyn niezależnych od dłużnika, takich jak wspomniane wcześniej problemy zdrowotne czy utrata źródła dochodów.

Kolejnym istotnym warunkiem jest udowodnienie przez dłużnika tzw. „dobrowolności” zadłużenia – można to uczynić poprzez wykazanie, że zaciągnięte zobowiązania miały swoje źródło w konieczności zaspokojenia bieżących potrzeb życiowych, a nie celowym działaniu na szkodę wierzycieli. Warto zwrócić uwagę, że sąd może ocenić negatywnie także sytuacje, w których dłużnik podejmował ryzykowne inwestycje czy brał udział w hazardzie.

Wreszcie, upadłość konsumencka może zostać ogłoszona tylko wtedy, gdy dłużnik przedstawi plan spłaty przynajmniej części swoich zobowiązań. Plan taki musi być realistyczny, a jego realizacja podlega nadzorowi komornika sądowego oraz sądu. Istotne jest również, aby dłużnik wykazał się pełną współpracą z postępowaniem upadłościowym – np. poprzez uczciwe przedstawienie swojej sytuacji majątkowej oraz udział w spotkaniach z komornikiem.